Informace o změně Podmínek internetového obchodu 4F


Vážené dámy a pánové,

tímto Vás informujeme o změně Podmínek internetového obchodu 4F.

Níže se nachází pozměněný text Podmínek.


OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU 4F

DEFINICE:

1. Prodejce - společnost pod názvem OTCF SPOŁKA AKCYJNA se sídlem ve městě Wieliczka (ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka) Polská republika, zaregistrovaná Obvodním soudem pro Kraków - Śródmieście w Krakově, XII Hospodářské oddělení národního soudního rejstříku pod číslem KRS [národní soudní rejstřík]: 0000555276, DIČ: CZ684677166, REGON [polské identifikační číslo), výše základního kapitálu 7384500,00 PLN (uhrazen v celku), tel. číslo Zákaznické podpory internetového obchodu 4F: +42 022 888 01 56(ceny v souladu s ceníkem operátora), e-mailová adresa pomoc@4fstore.cz .

2. Obchod internetový obchod 4F dostupný na adrese https://4fstore.cz provozované Prodejcem, která je zároveň prodejní platformou, prostřednictvím níž Prodejce:

 1. poskytuje obchodní funkce a služby ve prospěch Uživatelů;
 2. umožňuje uzavírání prodejních smluv Zboží na dálku;

ale také prostřednictvím něhož budou mít Uživatelé možnost seznámení se Zbožím v sortimentu Obchodu. Prodejce prostřednictvím Obchodu poskytuje příslušné systémové, teleinformatické a technologické nástroje za účelem poskytování výše uvedených služeb.

3. Internetová strana Obchodu - int. strana dostupná na adrese https:/4fstore.cz 

4. Podmínky - tyto Podmínky, které určují podmínky využívání služeb Obchodu, zejména zásady uzavírání smluv o prodeji Zboží nacházejícího se v sortimentu Obchodu prostřednictvím Obchodu, podmínky poskytování těchto služeb a zásady reklamačního řízení.

5. Uživatel - fyzická osoba, která využívá funkcí Obchodu, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity.

6. Zákazník - Uživatel, který uzavřel prodejní smlouvu s Prodejcem.

7. Spotřebitel - Uživatel, který fyzickou osobou, která s Prodejcem provádí právní aktivity, které nejsou přímo spojené s jeho obchodní nebo profesní činností, zejména obsahující smlouvu o prodeji prostřednictvím Obchodu.

8. Účet Uživatele - označuje individuální panel pro každého Uživatele, který je spuštěn v jeho prospěch Prodejcem (po Uživatelově provedení registrace a tím i uzavření smlouvy o poskytování služeb vedení Uživatelského účtu) a na kterém jsou shromažďovány údaje uvedené Uživatelem při registraci Uživatelského účtu, přičemž založení Uživatelského účtu není vyžadováno pro využití Obchodu včetně prohlížení sortimentu obchodu a podávání objednávek.

9. Zboží - pohyblivé předměty nacházející se v sortimentu obchodu mohou být předmětem prodejní smlouvy mezi Uživatelem a Prodejcem.

10. Prodejní smlouva - smlouva o prodeji Zboží uzavřená mezi Uživatelem a Prodejcem prostřednictvím Obchodu za podmínek stanovených v Podmínkách.

11. GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 v záležitosti ochrany osobních údajů fyzických osob ve spojitosti se zpracování osobních údajů a ve věci volného pohybu těchto údajů nebo zrušení směrnice 95/46WE.

12. Newsletter - služba poskytovaná Prodejcem, která spočívá v zasílání obchodních informací, zejména týkajících se nabídky výrobků a poskytovaných služeb formou zpráv (mailů), prostřednictvím elektronické pošty na Uživatelem uvedenou adresu elektronické pošty.

I. Úvodní ustanovení.

1. Prodejce používá technická a organizační opatření odpovídající stupni rizika, včetně opatření pro předcházení získávání a modifikace osobních údajů zasílaných prostřednictvím internetu třetími osobami – za účelem zajištění bezpečnosti komunikátů a údajů předávaných v Obchodě. Prodejce zajišťuje zabezpečení přenášení dat v Obchodě prostřednictvím protokolu SSL (SecureSocketLayer).

2. Prodejce na Int. stránkách obchodu představuje Zboží patřící zejména do následujících kategorií: sportovní dámské oblečení, sportovní mužské oblečení, oděvní doplňky (zejména: šátky, čepice, klapky na uši, rukavice, ponožky, šály), příslušenství zavazadel, lyžařské příslušenství, turistické příslušenství, plážové příslušenství (zejména: žabky, ručník, dámské a pánské plavky), spodní prádlo, peněženky.

3. Prodejce prodává Zboží prostřednictvím Obchodu s využitím internetové sítě.

4. Nejpozději ve chvíli vyjádření Uživatelova výrazu uznání se Prodejní smlouva (prostřednictvím podání objednávky), Prodejce mu poskytne prostřednictvím int. stranu obchodu informace o hlavních vlastnostech Zboží - informace o Prodejcem nabízeném Zboží, podrobný popis s uvedením hlavních vlastností je uveden pod každým Zbožím viditelným na int. straně Obchodu.

5. Uživatel je povinen využívat Obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, je v souladu s právem, ustanoveními Podmínek, dobré mravy a respektem vůči osobnostním právům jiných subjektů. Uživatel nesmí dodávat obsah s nelegálním obsahem.

II. Způsob komunikace

1. Prodejce na telefonním číslem Zákaznické podpory Int. obchodu 4F: +42 022 888 01 56, poskytuje informace ohledně otázek týkajících se obchodu, včetně prodejní smlouvy. Poplatek za tel. spojení v souladu s ceníkem operátora.

2. Přímo přes int. stranu obchodu je mohou Uživatelé podávat otázky adresované Prodejci. Za tímto účelem musíte na int. straně Obchodu vybrat kontaktní formulář a uvést požadované údaje umožňující Prodejci poskytnutí odpovědi v daných polích dotazníkového formuláře a označit vyžadovaná políčka.

3. Prodejce se ve věci realizace objednávky, v tomto případě potřeby objasnění podrobnosti vytvořené objednávky, může kontaktovat s Uživatelem prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky - telefonicky pouze v případě, kdy Uživatel uvede kontaktní telefonní číslo.

4. Prodejce poskytuje funkci, která je založena na informování Uživatele o dostupnosti daného Zboží v sortimentu Internetového obchodu, a proto by měl Uživatel v okně "Oznámení o dostupnosti výrobku":

 1. zadat požadované údaje v určených polích formuláře, tzn. e-mailovou adresu,
 2. zaškrtnout zaškrtávací políčko, který představuje potvrzení o seznámení se s Obchodními podmínkami a akceptaci jejich obsah,
 3. kliknout na tlačítko "Objednat oznámení".

III. Konečná částka k úhradě.

1. Ceny za nabízené Zboží na Internetových stránkách Obchodu jsou uvedeny v CZK hrubého, tzn. a zahrnují daně, včetně daně z přidané hodnoty (DPH), ale nezahrnují náklady na doručení Zboží.

2. Náklady na dopravu Zboží zahrnují mimo jiné poplatky za poštovní služby a jsou závislé na Uživatelem zvoleném způsobu platby a množství cen Zboží v dané objednávce.

3. Konečnou částku k zaplacení z titulu vytvořené objednávky tvoří: cena Zboží a Náklady na doručení Zboží.

4. O konečné částce k zaplacení je Uživatel informován na Internetových stránkách Obchodu během vytváření Objednávky, také přímo před a ve chvíli potvrzení a vytvoření objednávky. Jde o celkové náklady, které je Uživatel povinen zaplatit, spolu s příslušnými daněmi. Konečná částka k zaplacení je také uvedena ve zprávě potvrzující přijetí objednávky.

5. Konečná částka k zaplacení určená způsobem uvedeným v bodě 4 je neměnná.

IV. Uživatelský účet.

1. Prodejce poskytuje služby, které umožňují Uživateli vytvořit na internetové stránce Obchodu Uživatelský účet. Díky Uživatelskému účtu Prodejce poskytuje Uživateli možnost využívání dodatečných funkcí Obchodu po jednorázové registraci a po každém přihlášení, přičemž registrace Uživatelského účtu a jeho provoz jsou bezplatné.

2. Registrace Uživatelský účtu je dobrovolná, a to zejména v tom smyslu, že si Uživatel může prohlížet nabídku Internetového obchodu, jakož i vytvářet objednávky bez nutnosti registrace Uživatelského účtu.

3. Pokud si chcete vytvořit Uživatelský účet na stránkách Obchodu, měli byste udělat následující:

 1. kliknout na tlačítko "Přihlásit se" nacházející na horní liště,
 2. kliknout na tlačítko "Vytvořit účet", které Vás přenese do zobrazení pro vytvoření účtu,
 3. zadat požadované údaje v určených polích registračního formuláře, tzn. tj. jméno, příjmení a e-mailovou adresu, vyplňte zaškrtávací políčko, které představuje potvrzení o seznámení se s Obchodními podmínkami a akceptaci jejich obsahu a klikněte na tlačítko "Vytvořit účet", které se nachází v náhledu pro vytvoření účtu.

4. Alternativní řešení k metodě popsané v odst. 4 je takové, že Uživatel si také může vytvořit Uživatelský účet na Internetových stránkách Obchodu prostřednictvím nákupu zboží bez registrace, a potom kliknutím na možnost "Vytvořit účet", které se nachází v zobrazení shrnutí objednávky po vyplnění zaškrtávacího políčka, které představuje potvrzení o seznámení se s Obchodními podmínkami a akceptaci jejich obsahu.

5. Když Uživatel skončí registraci, tak Prodejce neprodleně odešle na emailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel zadal v průběhu registrace, e-mailové potvrzení o registraci Uživatelského účtu.

6. Jakmile Uživatel obdrží potvrzení, je uzavřena smlouva o poskytování služby Uživatelského účtu, přičemž tato služba bude poskytována bezplatně na dobu neurčitou.

7. Prodejce je oprávněn ukončit smlouvu o poskytování služby Uživatelského účtu s dodržením 14denní výpovědní lhůty pouze z důležitých příčin, např. kdy Uživatel trvale porušuje své povinnosti stanovené v kapitole I. odst. 5. Obchodních podmínek, v případě předchozí žádosti ze strany Prodejce k zastavení porušování a určení pro tento účel dodatečné 14-denní lhůty, nebo v případě, že Uživatel nesplní požadavky Prodejce i po uplynutí této lhůty.

8. Prohlášení o ukončení smlouvy o poskytování služby Uživatelského účtu, může Prodejce předložit Uživateli na e-mailovou adresu, kterou uvedl Uživatel.

9. Uživatel je oprávněn ukončit smlouvu o poskytování služby Uživatelského účtu kdykoliv, bez výpovědní lhůty, z jakéhokoli důvodu a bez vynaložení jakýchkoli nákladů, a to zejména tím, že pošle Prodejci e-mailem na adresu: pomoc@4fstore.cz , žádost na odstranění Účtu s uvedením e-mailové adresy zaregistrované v Obchodě.

10. Výsledkem vypršení smlouvy o poskytování Účtu je zablokování a vymazání Uživatelského účtu, což ale nemá vliv na práva nabytá Uživatelem před vypršením smlouvy.

IVa. Newsletter

1. V rámci služby Newsletter je prostřednictvím elektronické pošty formou e-mailu posílána informace od společnosti OTFC na podaný e-mail Uživatele, dále jen "Newsletter". Služba Newsletter je poskytována bezplatně na dobu neurčitou.

2. Newsletter obsahuje informace o nabídce výrobků značky 4F, nových kolekcích, aktuálních akcích, informacích o otevření nových Prodejen a další novinky týkající se značky 4F či nabízených výrobků, včetně názorů, tiskových materiálů, odkazů na přátelské značky firmy 4F.

3. Každý Newsletter obsahuje:

 1. informace o OTCF SPOŁKA AKCYJNA se sídlem ve městě Wieliczka jako odesílatele Newsletteru;
 2. vyplněné pole "Předmět" určující obsah Newsletteru;
 3. informace o tom, jak můžete odstoupit od služby Newsletter, nebo o změně adresy elektronické pošty (e-mailu) Uživatele, na kterou je odesílán Newsletter.

4. Používání služby Newsletter záleží od počítače nebo jiného multimediálního zařízení Uživatele s přístupem k internetu a také od aktivní elektronické pošty (e-mailu) Uživatele.

5. Přihlášení k odběru Newsletteru se provádí prostřednictvím následujících registračních činností na internetové stránce https://4fstore.cz, v poli „NEWSLETTER”:

 1. zadání adresy elektronické pošty (e-mailové adresy) Uživatele ve formuláři zveřejněném na internetové stránce;
 2. vyjádření souhlasu k přijímání zprávy typu Newsletter a zaznačení zaškrtávacího políčka, které představuje potvrzení o seznámení se s Obchodními podmínkami a akceptaci jejich obsahu;
 3. stisk (kliknutí) tlačítka "Zapište se";
 4. kliknutí na odkaz potvrzující registraci, který se nachází v odeslaném e-mailu s předmětem "Potvrzení odběru newsletteru ze stránky".

6. Stlačení (kliknutí) na odkaz potvrzující registraci má za následek přidání e-mailové adresy Uživatele do mailingového seznamu. E-mailová adresa Uživatele bude použita za účelem zasílání Newsletteru na podanou emailovou adresu.

7. Uvedení e-mailové adresy Uživatele ve formuláři během registrace je nezbytné pro poskytování služby Newsletter.

8. Uživatel může kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez nákladů změnit dříve uvedenou e-mailovou adresu, na kterou je posílán Newsletter, odhlásit se s dosavadního využívání služby Newsletter stisknutím (kliknutím) na odkaz "Odhlásit z odběru Newsletteru", který je umístěn na konci každého Newsletteru, a následně se opět přihlásit k odběru služby Newsletteru tím, že provede registrační činnosti způsobem uvedeným v odst. 6 výše, přičemž zadá novou e-mailovou adresu do formuláře zveřejněného na internetové stránce https://4fstore.cz, v poli „NEWSLETTER“.

9. Uživatel se může kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu a bez nákladů odhlásit ze služby Newsletter, a to zejména:

 1. kliknutím na odkaz "Odhlásit z odběru Newsletteru" který je umístěn na konci každého Newsletteru,
 2. odznačením souhlasu "Souhlasím se zasíláním obchodní korespondence ve formě newsletter v souladu s Obchodními podmínkami internetového obchodu. Mám právo svůj souhlas pro zpracování údajů kdykoliv odvolat, což ale nebude mít vliv na realizované zpracování v souladu se zákonem před odvoláním tohoto souhlasu "v panelu Uživatele a následným stisknutím (kliknutím) na tlačítko" Uložit změny”
 3. posláním prohlášení společnosti OTCF prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) na: pomoc@4fstore.cz jehož předmětem bude záměr odhlášení se ze služby Newsletter

10. V rámci poskytování služby Newsletter má Uživatel povinnost nedoručit a nepředávat obsah nelegálního charakteru.

V. Způsoby pro vytvoření objednávky.

1. Uživatel má možnost nákupu Zboží, které se nachází v nabídce Obchodu vytvořením objednávky:

 1. přímo prostřednictvím internetové stránky Obchodu (s dobrovolným vytvořením uživatelského účtu, nebo bez jejího založení) procházejíc jednotlivými kroky objednávkového procesu,
 2. zasláním e-mailu na adresu: pomoc@4fstore.cz s uvedením všech důležitých informací z hlediska dokončení objednávky, informace o zboží, tj. katalogových názvů, velikosti a množství objednaného Zboží, způsobu platby, způsob a místo doručení Zboží a následujících údajů: jméno, příjmení, adresa, na kterou má být objednané zboží doručeno, e-mailová adresa, telefonní číslo.

2. Pokud si chcete objednat přímo prostřednictvím internetové stránky Obchodu, je nutné:

 1. dokončit objednávku v nákupním košíku (pomocí tlačítka "Do košíku". Uživatel přidává Zboží do košíku metodou výběru, v souladu s popisem a cenou a - pokud je zboží nabízené v různých velikostech - vybírá velikost),
 2. po přechodu do zobrazení "Váš košík" a určení množství Zboží, klikněte na tlačítko "Pokračovat k pokladně",
 3. po přechodu do zobrazení "Doručení" zadejte požadované údaje v daných polích objednávkového formuláře; zvolte způsob doručení, a potom na tlačítko "zaplatit",
 4. po přechodu do zobrazení "Shrnutí a platba" zvolte způsob platby a každopádně zaznamenejte požadovaná zaškrtávací políčka a stiskněte tlačítko "Objednat a zaplatit", nebo jiné tlačítko s obdobnou formulaci obsahující adekvátní slova: "objednávka s povinností platby" , což znamená objednání Zboží s povinností její úhrady.

3. Objednávky budou realizovány v pořadí, v jakém byly vytvořeny.

4. Zadání objednávky Uživatelům je adekvátní předložení nabídky uzavření kupní smlouvy Zboží, který je předmětem objednávky vůči Prodejci.

5. Podrobné informace o způsobech vytvoření objednávky jsou k dispozici na Internetové stránce v dolní části Obchodu v záložce "Obsluha zákazníka"; "Jak vytvořit objednávku”

VI. Předání potvrzení o uzavření kupní smlouvy Zboží

1. Prodejce ihned po zadání objednávky Uživatelům, odešle - na zadanou emailovou adresu Uživatele - e-mailovou zprávu potvrzující přijetí objednávky a uzavření smlouvy.

2. Jakmile Uživatel obdrží výše uvedenou zprávu, dochází k uzavření kupní smlouvy Zboží mezi Uživatelem jako Zákazníkem a Prodejcem.

3. Ustálení, bezpečnost, poskytnutí a potvrzení důležitých ustanovení kupní smlouvy Zboží následuje zasláním výše uvedené zprávy spolu s přílohami v podobě těchto Obchodních podmínek, oznámení o právu na odstoupení od smlouvy a vzoru formuláře pro odstoupení od smlouvy.

VII. Platby.

1. Prodejce poskytuje následující způsoby platby za Zboží:

 1. na dobírku při převzetí Zboží - Uživatel je při odběru zásilky povinen zaplatit v souladu s objednávkou plnou výši ceny Zboží a náklady na jeho doručení příslušné osobě poskytující poštovní služby, která doručuje danou zásilku (tento platební způsob se vztahuje pouze na dodávky objednaného zboží na území České republiky),
 2. přes zabezpečený servis pro online platební služby- tehdy je Uživatel povinen zaplatit předem za zakoupené zboží, před realizací objednávky (tzv. platba předem). V takovém případě by měl Uživatel zaplatit na bankovní účet Prodejce celou částku za Zboží a náklady spojené s jeho doručením v souladu s objednávkou v termínu do 7 dnů od obdržení od Prodejce e-mailového potvrzení o přijetí objednávky - v opačném případě je Prodejce oprávněn ztvrdnout, že Uživatel zrušil svou objednávky,

2. Objednané zboží v Obchodě je dodáváno prostřednictvím společnosti DHL Česká republika.

3. Prodejce začne realizovat vytvořenou objednávku okamžitě po mailovém odeslání potvrzení o přijetí objednávky a - v případě platby předem na bankovní účet - po přijetí celé částky za Zboží spolu s Náklady na jeho doručení na bankovní účet Prodejce.

4. Dodací lhůta vytvořené objednávky se vztahuje na období, ve kterém Prodejce přichystá zásilku k odeslání, přičemž zkompletuje objednané Zboží.

5. Dodací lhůta vytvořené objednávky představuje 4 pracovní dny a začíná v okamžiku přistoupení Prodejce k realizaci vytvořené objednávky, a končí v okamžiku kdy Prodejce předá zásilku poskytovateli poštovních služeb, o kterém se hovoří v odst. 2.

6. Dodací lhůta objednávky nezahrnuje čas dodání zboží odkdy Prodejce odevzdá zásilku poskytovateli poštovních služeb až do chvíle dodání zásilky Zákazníkovi.

7. Podrobné informace o doručení Zboží, včetně nákladů na doručení Zboží jsou uvedeny na Internetových stránkách Obchodu v záložce "Služby pro zákazníka": "Náklady a čas doručení".

8. Ke každé zásilce obsahující Zboží je připojen účetní doklad ve formě zúčtovacího potvrzení nebo faktury s DPH (faktura je připojena pouze v případě, že Uživatel o ni požádal).

VIII. Právo na odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může v termínu do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v oznámení o právu na odstoupení od smlouvy - obsahujícím informace o způsobu a termínu uplatnění práva odstoupit od smlouvy, o nákladech na vrácení věci v případě odstoupení od smlouvy, které vznikly spotřebiteli - představuje přílohu č. 1 k těmto Podmínkám.

IX. Reklamace Zboží.

1. Prodejce má povinnost doručit Zákazníkovi Zboží bez vad.

2. Prodejce je odpovědný vůči Zákazníkovi za vady Zboží za podmínek uvedených v předpisech, zejména v čl. 556 a následující občanského zákoníku.

3. Zákazník může nahlásit reklamaci jakýmkoli způsobem, který dostatečně objasní jeho vůli.

4. Ve snaze usnadnění procesu nahlášení reklamace Prodejce:

 1. doporučuje, aby nahlášení reklamace obsahovalo zejména následující údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, číslo bankovního účtu, adresu (ulice, číslo domu / bytu, PSČ, město (pošta)), telefon, způsob kompenzace, číslo objednávky, informace, který zboží a z jakého důvodu je reklamovaný,
 2. informuje Zákazníka o možnosti využití příkladového postupu reklamace popsaného na internetové stránce v záložce "Služby pro zákazníka": "Reklamace".

S výše uvedených doporučení Prodejce nebo z popsaného postupu reklamace na stránce Obchodu nemusí Uživatel čerpat inspiraci, nebo se jich držet, když tak neučiní, nemá to žádný vliv reklamaci, kromě doporučeného popisu reklamace.

5. Reklamace týkající se služeb poskytovaných elektronickou formou ze strany Prodejce, mohou být nahlášeny zejména prostřednictvím odeslání e-mailu na adresu pomoc@4fstore.cz

6. Prodejce posoudí každou reklamaci a bude na ně reagovat okamžitě, ale nejpozději do 14 dnů ode dne nahlášení dané reklamace. O způsobu vyřešení reklamace bude Uživatel informován způsobem uvedeným během hlášení reklamace.

7. V případě jakýchkoliv nedostatků v poslané reklamaci Prodejce požádá Zákazníka o jejich doplnění v souladu s kontaktními údaji Zákazníka uvedenými v dané reklamaci.

X. Technické požadavky nezbytné pro práci s informačním a komunikačním systémem, který používá Prodejce.

1. Pokud chcete využívat možnosti Obchodu, včetně prohlížení nabídky Obchodu, tak je k tomu zapotřebí koncové zařízení s přístupem na internet a s nainstalovaným webovým prohlížečem, jako např. .: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome nebo Apple Safari.

2. Pro vytváření objednávek musíte mít také aktivní e-mail.

XI. Ochrana osobních údajů

1. Správcem osobních údajů (ve znění čl. 4 bod 7 GDPR) Uživatelů, kteří využívají funkčnost Obchodu je Prodejce, a tedy společnost OTCF SPOŁKA AKCYJNA.

2. Prodejce jmenoval Inspektora ochrany údajů (IOD), kterého můžete kontaktovat v záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů a výkonu práv spojených s těmito záležitostmi. Pro tento účel je vhodný kontakt elektronickou formou na e-mail: iod@otcf.pl , stejně jako klasickou poštou na adresu OTCF SPOŁKA AKCYJNA, ul. Grottgera 30, Wieliczka 32-020 (označený "Inspektor pro ochranu údajů (IOD)").

3. Osobní údaje Uživatele mohou být zpracovány pro následující účely a na základě níže uvedených právních zásad:

 1. přijímání objednávek a realizaci kupní smlouvy (právní základ zpracování dat: čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR),
 2. aktuální komunikace o záležitostech týkajících se vytvořených objednávek, včetně jejich potvrzování a informování o jejich stavu (právní základ zpracování dat: čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR),
 3. umožnění registrace a obsluhy Uživatelského účtu zřízeného v Obchodě (v případě, kdy si uživatel vytvoří takový účet) a poskytování dalších funkcí prostřednictvím Obchodu, které jsou definovány v kapitole IV těchto Obchodních podmínek a v rámci uzavřené smlouvy s Uživatelem o poskytování elektronických služeb (právní základ pro zpracování dat: čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR),
 4. vyřizování reklamací týkajících se kupních smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR),
 5. vyřizování reklamací spojených s uzavřenou smlouvou o poskytování elektronických služeb - pokud Uživatel uzavřel takovou smlouvu s Prodejcem za podmínek stanovených v těchto Podmínkách (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR),
 6. přijímání a obsluha záležitostí týkajících se realizovaných smluv, oznámení a dotazů směrovaných na Prodejce (např. prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na Internetových stránkách Obchodu), což představuje oprávněný zájem Prodejce (právní základ pro zpracování osobních údajů: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR),
 7. přijímání prohlášení odstoupení od uzavřených smluv o prodeji na dálku, v souladu s ustanoveními těchto Obchodních podmínek spolu s předpisy kapitoly 4 zákona z 30. května 2014 Sb o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku, které představují oprávněný zájem Prodejce (právní základ zpracování údajů: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR),
 8. vyřizování a vyrovnání nároků, obrany proti nárokům, jakož i pro provádění mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a vymáhání nároků, které představuje oprávněný zájem Prodejce (právní základ zpracování dat: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR),
 9. pomoci při získání půjčky a umožnění využívání elektronických plateb, což představuje oprávněný zájem Prodejce (právní základ zpracování dat: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR),
 10. sledování využívání poskytovaných služeb v rámci Obchodu ze strany Uživatelů, z hlediska dodržování ustanovení Obchodních podmínek, stejně jako rozvíjení funkčnosti Obchodu, zlepšení fungování poskytovaných služeb, což představuje oprávněný zájem Prodejce (právní základ zpracování dat: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);
 11. pro účely přímého marketingu, včetně profilování, a to prostřednictvím výběru a zobrazování dostupných výrobků Obchodu s přihlédnutím na aktivity a preference konkrétních Uživatelů, což představuje oprávněný zájem Prodejce (právní základ zpracování dat: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR),
 12. provádění statistických analýz, což představuje oprávněný zájem Prodejce (právní základ zpracování dat: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR),
 13. realizaci zákonných požadavků v oblasti účetnictví a daňových předpisů, zejména těch, které jsou určeny pravidly zákona ze dne 11. března 2004 o dani z přidané hodnoty (DPH), zákona ze dne 15. února 1992 o dani z příjmu právnických osob a zákona ze dne 29. září 1994 o účetnictví (právní základ zpracování údajů: čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR),
 14. uchovávání dat pro účely archivace a pro potřeby správnosti plnění svých zákonných povinností jako Prodejce, což představuje oprávněný zájem Prodejce (právní základ zpracování dat: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR),
 15. posílání obchodních informací elektronickou formou ve formě Newsletteru - pokud konkrétní osoba vyjádřila samostatný souhlas k zasílání obchodních informací elektronickou formou;
 16. ukládání dat v podobě souborů cookies, shromažďování údajů z internetové stránky a mobilní verze Obchodu - pokud konkrétní osoba vyjádřila samostatný souhlas v souladu se zásadami určenými v Politice souborů Cookies, která platí na Internetových stránkách Obchod.

4. Osobní údaje Uživatele mohou být poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:

 1. subdodavatelem poskytujícím technickou podporu Prodejce při řízení, udržování a při rozvoji Obchodu, takovým, jakými jsou: poskytovatelé služeb hostingu, dodavatelé softwaru pro správu Obchodu, poskytovatelé služby technického softwaru Obchodu, poskytovatelé zajišťující software pro zasílání obchodní korespondence elektronickou formou, poskytovatelé zajišťující Služby pro zákazníka , marketingové agentury, se kterými Prodejce uzavřel smlouvy o zákonem svěření zpracování osobních údajů;
 2. subjektům, které podporují Prodejce při plnění platných právních předpisů, oprávnění a povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek, v souvislosti s poskytováním služeb prostřednictvím Obchodu, takovým, jakými jsou: advokátní kanceláře a inkasní agentury, se kterými Prodejce uzavřel smlouvy o zákonem svěření zpracování osobních údajů;
 3. subjektům, kterým je poskytnutí údajů nezbytné k zajištění správného provádění služeb prostřednictvím Obchodu tak, jak to požaduje konkrétní Uživatel - poskytovatelem služeb z oblasti elektronických plateb (pokud si zvolíte tuto možnost platby), poskytovatelem půjček (platby na splátky), subjekty poskytující doručení zboží na určenou adresu (kurýrní služby, spediční firmy) nebo podnikatelům, kteří provozují kamenné prodejny pod značkou Prodejce (pokud se rozhodnete převzít si objednávku v určité kamenné prodejně), kterým jsou údaje poskytovány jako samostatným správcem, nebo se kterými Prodejce uzavřel požadované zákonné smlouvy svěření zpracování osobních údajů (v závislosti na stavu těchto subjektech na plnění úkolů odevzdaných osobních údajů).

5. Osobní údaje Uživatele mohou být předány Prodejcem mimo Evropského hospodářského prostoru (EHP) v rámci využití služeb subdodavatelů (z příjemců uvedených v odst. 4 výše). V tomto případě Prodejce zaručuje požadovaná opatření na ochranu osobních údajů, kterými budou (v závislosti na případu): i) předání údajů subdodavateli nacházejícímu se ve třetí zemi, pro kterou bylo přijato rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany v souladu s požadavky čl. 45 GDPR ii) předání údajů realizované na základě smlouvy uzavřené se subdodavatelem o přenos dat, která je založena na základě standardních smluvních klauzulích přijatých na základě rozhodnutí Evropské komise iii) předání údajů realizované subdodavatelem v rámci závazných korporačních pravidel uvedených v čl. 47 GDPR, iii) předání údajů subdodavateli, kteří je účastníkem programu Privacy Shield. Více informací týkajících se používaných bezpečnostních opatření pro přenos dat mimo EHP můžete získat kontaktováním Inspektora ochrany údajů, jehož jmenoval Prodejce.

6. Na rozdíl od případů uvedených výše, osobní údaje Uživatele mohou být předány mimo EHP pouze v těch případech, kdy si konkrétní Uživatel vytváří objednávku ze země nacházející se mimo EHP a očekává doručení objednaného zboží do té země. V takovém případě Prodejce poskytne osobní údaje Uživatele mimo EHP jen za účelem řádného plnění vytvořené objednávky, na adresu uvedenou v objednávce, podle jeho přání.

7. Získané osobní údaje budou uchovávány Prodejcem během realizace uzavřených kupních smluv až do doby jejich řádného vypořádání, stejně jako po dobu poskytování služeb Obchodu (Uživatelům) po dobu trvání smluv o poskytování elektronických služeb, a navíc:

 1. do doby omezení trvání případných nároků vyplývajících ze smluv uvedených výše,
 2. během doby potřebné pro vybavení konkrétních nároků, o které žádá Prodejce nebo jejich odepření (pokud o ně žádá Uživatel v souvislosti s uzavřenými smlouvami, které jsou uvedeny výše,
 3. během provádění povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména v oblasti daní a účetnictví, např. povinností spojených s uchováváním záznamů v souladu s požadavky čl. 74 zákona ze dne 29. září 1994 o účetnictví,
 4. po dobu nezbytnou k zdokumentování Prodejce před orgány veřejné správy, včetně kontrolního orgánu pro ochranu osobních údajů, pro správnost splnění právní povinnosti, kterou má;
 5. pro účely archivace, pokud se to týká historie korespondence a udělovaných odpovědí na otázky (nesouvisí přímo s uzavřenými smlouvami) - po dobu max. 3 let od získání údajů;
 6. pro účely přímého marketingu - v době trvání smlouvy o poskytování elektronických služeb (Uživatelé) a během realizace kupních smluv, nebo do doby vznesení námitky proti zpracování údajů pro tento účel;
 7. až do odvolání souhlasu na zpracování údajů nebo pokud jsou zastaralé (určuje to Prodejce) - v případě, že se zpracování dat provádí se souhlasem konkrétní osoby.

8. Prodejce zajišťuje každému Uživateli právo používat všechny své pravomoci obsažené v ustanoveních GDPR, tzn. právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, vymazání, nebo omezení jejich zpracování, právo na jejich přenos, stejně jako právo vznesení námitky proti jejich zpracování za podmínek a v případech stanovených v předpisech GDPR.

9. V případě zpracování osobních údajů ze strany Prodejce za účelem realizace legitimních oprávněných zájmů (jak bylo zmíněno výše), má každý Uživatel právo namítat proti zpracování údajů z důvodů souvisejících s jeho osobní situací.

10. Údaje zpracované za účelem dosažení oprávněných zájmů založených na vedení přímého marketingu Prodejce, budou zpracovány pouze do času vznesení námitky proti tomuto druhu zpracování údajů. Uživatel má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování.

11. V případě zpracování osobních údajů ze strany Prodejce s vyjádřeným souhlasem Uživatele, má každý člověk právo svůj souhlas ke zpracování svých osobních údajů kdykoliv odvolat, bez vlivu na zákonnost zpracování těch údajů, ke kterému došlo před odvolání souhlasu.

12. Poskytnutí osobních údajů ve vztahu k:

 1. Uživatelům, kteří si chtějí vytvořit Uživatelský účet v Obchodě - pro registraci a vytvoření Uživatelského účtu je třeba poskytnout údaje v rozsahu uvedeném v registračním formuláři, tj. jméno, příjmení, adresa a e-mailová adresa. Neposkytnutí těchto údajů zabrání vytvoření Uživatelského účtu (a v důsledku uzavření smlouvy o poskytování elektronických služeb), ale Zákazník bude i nadále moci využívat možnost nákupu Zboží prostřednictvím Obchodu s možností bez registrace Uživatelského účtu;
 2. Uživatelům, kteří si zadávají objednávku prostřednictvím Obchodu - s cílem předložení a umožnění Prodejci realizace objednávky (zároveň i kupní smlouvu) je nutné poskytnout údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště (nebo jiná adresa pro doručení), e-mail, telefonní číslo. Neposkytnutí těchto údajů neumožní přijmout objednávku (a tím i uzavření kupní smlouvy);
 3. Uživatelům, kteří předloží prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy - pokud chcete podat prohlášení se záměrem odstoupení od kupní smlouvy na dálku, tak je nutné poskytnout údaje o následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, adresa (ulice, číslo domu / bytu, PSČ, město (pošta)), telefonní číslo, číslo objednávky, číslo bankovního účtu. Neposkytnutí těchto informací zabrání účinnému prohlášení se záměrem odstoupení od kupní smlouvy, a chybějící číslo bankovního účtu může zabránit vrácení peněz,
 4. Uživatelům, kteří ohlašují reklamaci v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou - za účelem nahlášení a vyřízení reklamace Prodejcem, je nutné poskytnout údaje o následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, číslo bankovního účtu, adresa (ulice, č. Dům / bytu, poštovní směrovací číslo, město (pošta)), telefonní číslo, formu kompenzace, číslo objednávky, informace o zboží, které reklamujete a co je příčinou dané reklamace. Neposkytnutí těchto údajů zabrání Prodejci vyřídit nahlášenou reklamaci,
 5. Uživatelům, kteří ohlašují reklamaci v souvislosti s uzavřenou smlouvou o poskytování elektronických služeb na zásadách stanovených v těchto Obchodních podmínkách- za účelem nahlášení a vyřízení reklamace Prodejcem, je nutné poskytnout e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci uživatelského účtu v Obchodě nebo který byl zadán v průběhu zápisu do Newsletteru (pokud se reklamace týká této služby). Neposkytnutí těchto údajů zabrání Prodejci vyřídit nahlášenou reklamaci,
 6. v ostatních případech - je dobrovolné.

13. Prodejce nebude provádět operace zpracování údajů Uživatelů automatizovaným způsobem, který povedou k přijímání rozhodnutí, které vyvolají právní účinky, nebo podobným způsobem významně ovlivní jejich situaci. Případné zpracování automatizovaným způsobem, a to i prostřednictvím profilování, bude sloužit pouze pro analýzy a prognózy jednotlivých preferencí Uživatelů, kteří využívají možnosti Obchodu.

14. Každá osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány Prodejcem má právo podat stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů přímo kontrolnímu orgánu, kterým je Generální inspektor pro ochranu osobních údajů, a od vstupu nového zákona o ochraně osobních údajů jeho právní nástupce - Předseda úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem na ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XII. Mimosoudní metody pro vyřizování reklamací a vyrovnání.

1. Spotřebitel může využít možnost mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a vyrovnání nároků. Zásady pro přístup k těmto postupům jsou k dispozici v sídlech nebo na internetových stránkách subjektů oprávněných na mimosoudnímu řešení sporů, zejména takových, jakými jsou: ochránci práv spotřebitele nebo krajské pobočky obchodní inspekce, jejichž seznam je dostupný na internetové stránce České obchodní inspekce na adrese https://www.coi.cz/kontakty-inspektoraty/

2. Oprávněným subjektem pro Prodejce ve smyslu čl. 31 odst. 1 zákona ze dne 23. září 2016 o alternativním řešení spotřebitelských sporů v platném znění o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je Ústřední inspektorát ČOI, Adresa internetové stránky oprávněného subjektu je následující: https://www.coi.cz/o-coi/kontakty-inspektoraty/ustredni-inspektorat.

3. Informace pro spotřebitele z EU: Pod adresou http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici online platforma alternativního řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (RSO platforma). Platforma RSO je interaktivní a vícejazyčná internetová stránka s komplexním zákaznickým servisem pro spotřebitele a podnikatele usilujících o mimosoudní urovnání sporu ohledně smluvních závazků vyplývajících z jakékoliv internetové kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Obchodní podmínky jsou dostupné zdarma na Internetové stránce Obchodu https://4fstore.cz v podobě, která umožňuje jejich získání, otevírání a uložení pomocí informačního a komunikačního systému Uživatele.

Obchodní podmínky jsou také posílány v podobě, která umožňuje jejich získání, otevírání a uložení Uživatelem, na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem v případě uzavření smlouvy s Prodejcem pro poskytování elektronických služeb, nebo kupní smlouvy Zboží prostřednictvím Obchodu.

2. Ustanovení Obchodních podmínek nemají za úkol omezit nebo vyloučit jakékoliv práva Uživatelů, které vyplývají ze zákona. Prodejce ctí všechna práva Uživatele stanovené platnými právními předpisy, zejména práva, která jsou stanovena v zákoně ze dne 23. dubna 1964 Občanského zákoníku a zákona ze dne 30. dubna 2014 o právech spotřebitelů.

3. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek z důležitých příčin, ke kterým patří:

 1. změny zákona
 2. organizační důvody, zejména:
  • změny v rozsahu jeho činnosti Prodejce v podobě změn ve svém profilu, změny v rozsahu nabídky Zboží, zavádění nových služeb nebo výhod (včetně těch, které souvisejí s uzavíráním či ukončením smluv),
  • změny v oblasti: adresy, názvu nebo právní formy Prodejce,
  • změny v oblasti platebních metod,
  • změny v oblasti způsobu doručení Zboží,
  • další technické změny týkající se fungování Obchodu.

4. Každý uživatel bude informován o obsahu změn Obchodních podmínek umístěním informace na stránce obchodu na adrese https://4fstore.cz

5. Uživatel, který má vytvořen Uživatelský účet, bude informován o změnách Obchodních podmínek zasláním informace na svou e-mailovou adresu. Uživatel, který je přihlášen k odběru Newsletteru bude informován o změnách Obchodních podmínek zasláním informace na svou e-mailovou adresu.

6. Změny Obchodních podmínek vstoupí v platnost s ohledem na konkrétního Uživatele ne dříve než po uplynutí 7 kalendářních dnů poté, co byl informován o změnách Obchodních podmínek správným způsobem.

7. V případě změny Obchodních podmínek všechny smlouvy uzavřené před dnem vstupu těchto změn, budou prováděny v souladu s předpisy platnými ke dni uzavření smlouvy.

8. Tyto Obchodní podmínky platí od 24.12.2014, přičemž tato verze Obchodních podmínek byla zveřejněna dne 01.07.2019

PŘÍLOHY OBCHODNÍM PODMÍNKÁM INTERNETOVÉHO OBCHODU 4F

  1. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VYUŽITÍ PRÁVA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  2. VZOR FORMULÁŘE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY